Konstperspektiv – en historisk återblick

Konstperspektiv startade hösten 1975 av Sveriges Konstföreningars Riksförbund (SKR). Redan från starten blev Konstperspektiv ett viktigt organ för SKR när det gällde att föra ut sina idéer och argument till medlemmar, politiker och allmänhet.  2001 bytte SKR namn till Sveriges Konstföreningar och tidskriften Konstperspektiv skiljdes från förbundet.

Historien sträcker sig längre tillbaka

Redan 1945 startades tidskriften “Perspektiv” av Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg, en sammanslutning bestående av 40 stycken konstföreningar i Göteborg. I det första numret skriver ansvarig utgivare Leif Stendahl följande om ambitionen med den nya tidskriften:

“Den lilla konstidskrift, som härmed förelägges läsaren, har Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg funnit det angeläget att utgiva till anslutna medlemmar och andra intresserade. Skriften vill vara en om ock anspråkslös länk i den strävan, som de privata konstföreningarna gjort till sin, nämligen att, som Samarbetsnämndens stadgar säger: verka för utbredandet och fördjupandet av intresset för god konst. Till förfång för den hantverksmässiga och industriella framställningen av tavlor bör de båda orden “god konst” starkt betonas. Utöver detta program vill skriften vara en förmedlare mellan konstföreningarna samt ett forum för dessa.”

I det första numret kunde man bl.a. läsa om “Konstprat i källarvalvet”, CAP Konstförenings tillblivelse och arbete, texter om Albin Amelin, nyheter från konstföreningarna och anmälningar av nya konstböcker.

1946 ändrades namnet på tidskriften till Konstperspektiv, under vilket den utkom fram till 1964 då den sedan upphörde.

Konstperspektiv återuppstår, i ny skepnad

Drygt 10 år senare, 1975, startade det nybildade riksförbundet SKR (Sveriges Konstföreningars Riksförbund) en ny tidskrift som fick namnet Konstperspektiv. Namnet hämtade man från sin föregångaren som utgivits av Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg. Förutom namnet fanns det andra likheter, båda tidningarna utkom med fyra nummer per år, riktade sig till anslutna konstföreningar och andra intresserade, samt verkade för “god konst”. Den nya Konstperspektiv hade dock i början en mer kulturpolitisk inriktning för att profilera det nybildade riksförbundet. 
I ledaren till nr 1/75 skriver redaktör Uno Kampmark följande:

“Konstperspektiv kommer att föra en livlig kulturpolitisk debatt. Konstperspektiv kommer att granska det kommersiella utbudet och ägna särskild uppmärksamhet åt hötorgshandeln och den internationella grafikgeschäfte”

Under de kommande åren blev konstbildningen och det breda tilltalet allt mer tongivande i tidskriften, något som fortfarande är en grundsten i Konstperspektiv.

Tillbaka